منشور حقوق زائر تدوین می‌شود

دوشنبه 1 اسفند 1390 توسط: HAJJ


نماینده ولی‌فقیه و سرپرست حجاج ایرانی از آغاز تدوین منشور حقوق زائر در اتاق فکر بعثه مقام معظم رهبری خبر داد.
به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سرزمین وحی، حجت‌الاسلام سیدعلی قاضی‌عسکر در جمع رابطین روحانیون بعثه مقام معظم رهبری با بیان این مطلب افزود: چارچوبهای حاکم بر منشور حقوق زائر در جلساتی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است که البته این بررسی هنوز ادامه دارد.

وی افزود: منشور حقوق زائر از یک طرف شامل مواردی است که زائر باید رعایت کند و از طرف دیگر ناظر بر مواردی است که حقوق شخصی زائر است و باید این حقوق از سوی بعثه و سازمان حج و زیارت رعایت شوند.

قاضی عسکر در بخش دیگری از سخنانش اظهارداشت: ایجاد تحول در زائر و فرآیندهای مربوط به تحول روحی و اخلاقی زائران از جمله اموری است که باید هر چه سریعتر نهایی و مورد استفاده قرار گیرد.

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت با تأکید بر اینکه روحانیون کاروانها نباید در آموزش مناسک از روشها و بیان استرس‌زا استفاده کنند، بر تغییر روشها تاکید کرد و گفت: اگر در آموزش مناسک و انتقال مسائل معرفتی با روشهای قدیمی کار کنیم آن طور که باید جواب نخواهیم گرفت. نباید آموزش مناسک و توجهاتی که درباره انجام درست اعمال به زائران می دهیم باعث ایجاد ترس و نگرانی در زائر شود بلکه باید طوری به زائران آموزش دهیم که انجام اعمال برایشان آرامش بخش و لذت بخش باشد.

وی روحانیون رابط بعثه مقام معطم رهبری را یک ظرفیت کارشناسی با تجربه های بالا در حوزه حج دانست و خطاب به آنها گفت: مواردی که در نتیجه نظارت بر امور روحانیون کاروانها جمع آوری می کنید در همین فرصت حضور در مکه مکرمه بررسی و کارشناسی کنید تا محورهای کارشناسی شده را تصویب و آنها را ابلاغ کنیم.

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت با تاکید بر پیگیری تشکیل شورای فرهنگی در کاروانها و فعال کردن ظرفیت یاوران حجاج گفت: در ارزیابی عملکرد مسئولان هر کاروان، تشکیل بموقع شورای فرهنگی و فعالسازی گروه یاوران حجاج از محورهای مهم و اصلی خواهد بود و اولویت اعزام در دوره های بعدی را کسانی خواهند داشت که با این دو موضوع مهم برخورد فعال داشته اند.
 

مشاهده نظرات - 0 |

حمایت 3آذر 90:لزوم رعایت حقوق حجاج

دوشنبه 1 اسفند 1390 توسط: HAJJ


پيامبر خدا صلّى الله عليه وآله م یفرمایند: حج، جهاد هر
ناتوان است .هر سال میلیو نها مسلمان از سراسر جهان به
سوی مکه روانه م یش 􀀯 وند تا به عبادت با خدای واحد خود
بپردازن 􀀯 د و از ثواب کثیر آن بهر همند ش 􀀯 وند. دولت و مردم
عربس 􀀯 تان میزبان این جمعیت میلیونی هستند و بر همین
اساس تکالیفی بر عهده دارند.
خداوند در آیه 25 از سوره حج م یفرماید:ب ىگمان كسانى
كه كافر ش 􀀯 دند و از راه خدا و مس 􀀯 جدالحرام كه آن را براى
مردم اعم از مقيم در آنجا و بادي هنشين كيسان قرار داد هايم،
جلوگيرى م ك‏ىنند و )نيز( هر كه بخواهد در آنجا به س 􀀯 تم
)از حق( منحرف ش 􀀯 ود او را از عذابى دردناك م ىچش 􀀯 انيم.
فش 􀀯 ارهایی که عد های برای زیارت و عبادات زائران ایرانی در
مکه و مدینه ایجاد م یکنند مورد انتقاد است و خداوند نیز
چنین چیزی را از هی چک 􀀯س نم یپذیرد و گاه برخی از این
اقدامات مصداق خروج از حق اس 􀀯 ت که خداوند به آن اشاره
کرده است. بازداشت حجاج ایرانی، جرایمی که علیه زائران
واقع م یش 􀀯 ود و... برخی از مش 􀀯 کلاتی است که حجاج با آن
مواجه هستند.
اهمیت حفظ برادری مسلمانان
ب یگمان گردآمدن مس 􀀯 لمانان در بی 􀀯 تالله الحرام راهی
اس 􀀯 ت برای یادآوری برادری آنه 􀀯 ا و عظمت و قدرتی که در
نتیجه این برادری به وجود م یآید. زنگ بیداری اسلامی در
چنین فضایی نواخته م یشود. اما گاه برخی رفتارهای میزبان
با برادران مسلمان دیگر کشورها جای سوال دارد. چرا حجاج
ایرانی در س 􀀯 فر معنوی حج باید با برخی از مشکلات روب هرو
شوند. تاخیر پروازهای حجاج ایرانی، از اصل يترين مشکلاتي
است که گریبا نگیر راهیان این سفر روحانی است چنانکه گاه
برخی از پروازها با حدود 24 ساعت تاخیر به پرواز درم یآیند
که سردرگمي و معطلي خانواد ههاي حجاج را به دنبال دارد.
این در حالی است که ستاد جده نیز با حجاج ایرانی همکاری
نم یکند و نماینده ش 􀀯 رکت سعودی در فرودگاه جده حاضر
نیس 􀀯 ت در حالی که خطوط هوایی مذکور در این خصوص
باید پاسخگو باشند، چراکه طبق عرف بی نالمللی حم لونقل
هوایی، تاخیر پروازی تا نیم س 􀀯 اعت قابل اغماض اس 􀀯 ت اما
در صورت تاخیر بیش از نیم ساعت، خطوط هوایی مربوطه
باید جوابگوی مس 􀀯 افران باش 􀀯 ند و براساس کنوانسیو نهای
بی نالمللی باید به مس 􀀯 افران خسارت بپردازد و رضایت آنان
را جلب کنند. ر یيس سازمان حج و زیارت تابستان گذشته
و در واکنش به تاخیر پروازهای عمره از پرداخت خس 􀀯 ارت
تاخیر پروازهای حج عمره خبر داد. علی لیالی گفت: براساس
قرارداد جدید، ش 􀀯 رک تهای هواپیمایی س 􀀯 عودی و داخلی
موظف هستند خسارت تاخیرهای بالای 6 ساعت را در مسیر
رفت در فرودگاه عربس 􀀯 تان و در مسیر برگشت در فرودگاه
ایران پرداخت کنند. وی، مبلغ خسارت به زايرانی که با تاخیر
بالای 6 س 􀀯 اعت سوار هواپیما ش 􀀯 دند را 150 ریال سعودی
همراه با پذیرایی و اس 􀀯 کان در هتل اع 􀀯الم کرد و افزود: این
قرارداد شامل شرک تهای ایرانی هم م یشود. هر چند اصل
نخست در پروازها، امنيت جاني مسافران است و نبايد بيش از
حد معمول بر مديران شرك تهاي هواپيمايي فشار وارد كرد،
ولي از طرف ديگر حقوق زائر از ش 􀀯 رك تهاي هواپيمايي نيز
بايد ستانده شده و در اختيار حاجيان قرار گيرد.
مشکلی دیگری که حجاج ایرانی با آن دست به گریبان
هستند و مسئولیت آن با کشور میزبان است، رفتار نامناسب،
سلف یهای افراطی عربستان سعودی است. شبک ههای وهابی
مد تها قبل از آغاز مراسم حج با انتشار دروغ و ادعاهای غلط
درباره پیروان مذهب اه لبیت، فرق هگرایی را رواج م یدهند
و بدین ترتیب زمینه رفتارهای نامناس 􀀯 ب را با زائران ایرانی
فراهم م یکنند.
ب یاطلاعی حجاج از مقررات کشور عربستان
در صورتی که حجاج با مقررات و قوانین کشور عربستان
آشنا باشند، درگیر بسیار از مشکلات احتمالی نخواهند شد.
ب یشک نم یتوان از زائران خانه خدا انتظار آشنایی و تسلط با
مقررات یک کشور دیگر داشت اما آشنایی با مقررات معمول
و مرسوم از وقوع بسیاری از مشکلات جلوگیری خواهد کرد.
به خصوص آنکه مس 􀀯 ئولان کاروا نها و کس 􀀯 انی که تجربه
چندین ساله در خدم ترسانی به حجاج را دارند، با توجه به
تجربیات فراوان خود، به خوبی م یدانند رعایت چه نکاتی از
اهمیت بیشتری برخوردار است. بنابراین باید آموزش حقوق
تبدیل به بخش 􀀯 ی از آموز شهای حجاج شود. علاوه بر این
آشنایی با عرف و رسوم مردم عربستان نیز کمک خواهد کرد
که حجاج ایرانی در س 􀀯 فر به این کشور با مشکلات کمتری
روب هرو شوند.
چه باید کرد
حمای 􀀯 ت حقوقی از اتباع ایرانی بر عهده دولت جمهوری
اس 􀀯المی ایران است و دولت از طریق سازما نهای تخصصی
مربوطه م یتواند پیگیر حقوق زائران باشد که در درجه اول
حقوق آنها پایمال نش 􀀯 ود و اگر چنین اتفاقی افتاد خسارت
شهروندان ایرانی به طور تمام و کمال جبران شود. یکی از این
سازما نهای تخصصی، سازمان حج و زیارت است.
سازمان حج و زیارت
هدف کلی س 􀀯 ازمان حج و زیارت سياستگذاري، نظارت،
هداي 􀀯 ت و اداره امور حج و زيارت عتب 􀀯 ات عاليات در خارج
از كش 􀀯 ور و برقراري ارتباط با كش 􀀯 ورهاي اسلامي و مجامع
بي نالمللي اسلامي در امر حج و زيارت و شناساندن ماهيت
و ابع 􀀯 اد مختلف انقلاب اس 􀀯المي به حجاج اس 􀀯 ت. برخی از
وظایف این س 􀀯 ازمان عبارتند از تهي 􀀯 ه و تدوين برنام ههاي
راهبردي، سياس تها، خ طمش يها و رو شهاي اجرايي حج و
زيارت جهت ارایه به شوراي عالي حج و ساير مراجع ذيربط،
انج 􀀯 ام پژوهش و اطلا عرس 􀀯 اني پيرامون مس 􀀯 ايل فرهنگي،
اجتماع 􀀯 ي، خدماتي، رفاهي و س 􀀯 اير ام 􀀯 ور مربوط به حج و
زيارت و نيز نظرسنجي از زائران و ارزشيابي و ارزيابي عملكرد
س 􀀯 ازما نها، نهادها و بخ شهاي مختلف دولتي و غيردولتي
مس 􀀯 ئول، اهتمام براي حفظ عزت و منزلت و حقوق زائران
ايران 􀀯 ي در خارج از كش 􀀯 ور و اقدام لازم در مورد ش 􀀯 كايات و
پيشنهادات آنان و فراهم کردن زمينه مشاركت ايشان در امور
فرهنگي و رفاهي، ايجاد ارتباط با مقامات ذيربط كشورهاي
عربستان سعودي، عراق و سوريه با هم كاري و هماهنگي
نمايندگ يهاي وزارت امور خارجه در كشورهاي مذكور به
منظور پيگيري مسايل و مش 􀀯 كلات حجاج و زائران ايراني.
مواردی که به آن اشاره شد، تنها بخشی از وظایفی است که
سازمان حج و زیارت بر عهده دارد.

مشاهده نظرات - 0 |

هتک حرمت زائران بقیع توسط پلیس سعودی

دوشنبه 1 اسفند 1390 توسط: HAJJ

 

 

نیروهای پلیس آل‌سعود ضمن حمله لفظی به زائران بقیع و دشنام گویی به آنها وارد این قبرستان شده و با زیر پا گذاشتن قبور موجود در این قبرستان حرمت برخی از مزارها را شکستند.به گزارش دزفول تایمزبه نقل از پایگاه اطلاع رسانی اخبار و احداث، از جمعه گذشته  تاکنون بر "مدینه منوره"، در غرب عربستان فضای بحرانی و متشنج حاکم است و زائران مسلمان این شهر به شدت از رژیم آل‌سعود خشمگین هستند.
روز جمعه گذشته پلیس مذهبی سعودی پس از آن که با الفاظ رکیک و ناشایست به زائران قبرستان بقیع، در نزدیکی مسجد نبوی تعرض کرد، وارد  این قبرستان شدند.
براساس گزارش‌های رسیده، پلیس سعودی پس از ورود به قبرستان که در زمان غیر معمول و رایج آن صورت گرفت، اقدام به پای گذاشتن بر روی قبور موجود در این قبرستان کرده که خشم و نفرت زائران بقیع را برانگیخت.
مقبره بقیع مزار برخی از ائمه اهل بیت (علیهم السلام)، صحابه و خوشاوندان و همسران پیامبر (ص) است و مسلمانانی که اقدام به زیارت از بقیع می‌نمایند، همواره در معرض انواع و اقسام فشارهای سازمان یافته و از پیش برنامه‌ریزی شده توسط نیروهای پلیس سعودی هستند.
این در حالی است که گروه وهابیت پیش از این و در سال 1925 اقدام به تخریب مساجد، اماکن تاریخی و اسلامی بقیع کرده بود"،.

 

مشاهده نظرات - 0 |

رهبر معظم انقلاب در دیدار دست اندرکاران حج تاکید کردند؛

دوشنبه 5 دی 1390 توسط: HAJJ

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی ظهر روز دوشنبه 28/9/90در دیدار مسئولان و دست اندرکاران حج امسال، حج را فرصت بزرگ و لطف و نعمت خداوندی برشمردند و خاطرنشان کردند: شکر کامل این نعمت بزرگ الهی در قدرشناسی و استفاده حداکثری از این فرصت بی نظیر است که امسال به عنوان نمونه در برگزاری مطلوب و با شکوه دعای کمیل و دعای عرفه تجلی پیدا کرد.
رهبر انقلاب اسلامی، ظرفیتهای حج را بالاتر و وسیع تر از این دانستند و افزودند: یکی از فرصتهای عظیم حج، امکان گسترش تفکر اسلامی بر مبنای «وحدت دیانت و سیاست» و «حضور دین در عرصه های مختلف زندگی» است که جا دارد معارف ناب اسلامی به صورت صحیح و متقن در اختیار تشنگان این حقایق قرار گیرد.
ایشان در بخش دیگری از سخنانشان با اشاره به نقش و اهمیت رفتار زائران ایرانی در معرفی حقایق موجود در ایران اسلامی خاطرنشان کردند: یک زائر ایرانی باید مظهر انسانی متدین مؤدب، مرفه، با انضباط، مهربان با دیگران و معتقد به برادری اسلامی باشد و این تبلیغ عملی از هر سخن و بیانی مؤثرتر است.
حضرت آیت الله خامنه ای همچنین افزودند: برنامه ریزی در حج باید به گونه ای باشد که یک حاجی از فرصت حضور خود در سرزمین وحی، بیشترین بهره برداری معنوی را از قرآن و ادعیه و معارف آن داشته باشد.
در ابتدای این دیدار و پیش از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی حجت الاسلام والمسلمین قاضی عسگر نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی در گزارشی با اشاره به اهتمام مسئولان و متولیان برگزاری حج امسال به پیگیری تدابیر رهبر معظم انقلاب در ارتقاء رویکردهای فرهنگی – معنوی حج، به مجموعه اقدامات بعثه مقام معظم رهبری در این زمینه اشاره کرد.
همچنین آقای لیالی رئیس سازمان حج و زیارت نیز با ارائه گزارشی در مورد عملکرد بخش اجرایی حج امسال، مطالبی در مورد وضعیت عملیات انتقال و بازگشت حجاج، صرفه جویی های صورت گرفته و ارزیابی عملکرد مدیریت کاروانهای حج ارائه کرد.
 

مشاهده نظرات - 0 |

مهمترین اخبار حج و زيارت و عمليات حج تمتع ایران و جهان اسلام در هفته. ...

یکشنبه 29 آبان 1390 توسط: HAJJ

مشاهده نظرات - 0 |

اخبار کوتاه، از طرح اهدای خون در مشاعر مقدسه تا واحدهای مقابله با سیل در حج

دوشنبه 16 آبان 1390 توسط: HAJJ

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حج وابسته به بعثه مقام معظم رهبری، برخی خبرهای حج به نقل از رسانه های عربستان به این شرح است :

 

طرح اهدای خون در مشاعر مقدسه

برنامه اهدای خون در مشاعر مقدسه از سوی اداره کل خدمات پزشکی وزارت کشور عربستان در بیمارستان صحرایی آغاز شد.

توقیف شش هزار دستگاه خودرو کوچک

سلیمان العجلان مدیر راهنمایی و رانندگی عربستان از توقیف شش هزار دستگاه خودروی کوچک و همچنین یکصد دستگاه اتوبوس فرسوده که بیشتر از مدت مجاز فعالیت کرده است، خبر داد.

خطری بزرگ برای حجاج در مشاعر مقدسه

العجلان مدیر راهنمایی و رانندگی عربستان از کاهش تعداد موتورسیکلتهای دارای مجوز به مشاعر مقدسه به سبب آنکه در موسم سال گذشته در موارد غیر مجاز به کار گرفته شده بودند، خبر داد، وی کثرت موتورسیکلتها را خطری برای حجاج توصیف کرد.

راه اندازی سایت اینترنتی برای گم شده ها و اشیای مفقوده در موسم حج امسال

مرکز مطالعات حج وعمره دانشگاه ام القری مکه مکرمه، اقدام به راه اندازی سایت اینترنتی برای پیگیری حجاج گم شده و شناسایی حجاج فوت شده و همچنین اشیای مفقوده در حج وعمره خبر داد

واحدهای نجات آبی برای مقابله با مقابله با سیل احتمالی در موسم حج

مستور عایض الحارثی فرمانده نیروهای اضطراری و پشتیبانی دفاع شهری عربستان از افزایش تعداد افسران و نیروهای این واحد برای شرکت در اجرای طرح شرایط اضیطراری و تشکیل 20 واحد برای نجات آبی در صورت وقوع سیل یا بارش شدید باران در موسم حج امسال خبر داد 

مشاهده نظرات - 0 |

انجام موفق یک مورد احیای قلبی ریوی در صحرای عرفات

دوشنبه 16 آبان 1390 توسط: HAJJ

به گزارش لبیک به نقل از مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر، دکتر ولید دنده بر اذعان داشت: با عنایت ویژه پرودگار، نیروهای مرکز مددکاری و فوریت‌های پزشکی این مرکز، موفق به انجام یک مورد احیای قلبی -ریوی و نجات جان زائر سرزمین وحی شدند.

دنده بر با تاکید بر این که عملیات CPR در پیشرفته‌ترین بیمارستان‌های دنیا عمدتا به مرگ افرد منتهی می‌شود، خاطرنشان ساخت: این در حالی است که تکنیسین‌های فوریت پزشکی مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر علیرغم امکانات محدود در صحرای عرفات، با نجات جان یکی از هموطنان، افتخار دیگری در توفیقات حاصل شده در حوزه پزشکی حج طی تمتع 90 خلق کردند.

وی با بیان این که زائر مذکور در حال حاضر در هوشیاری کامل قرار دارد، یادآور شد: نیروهای مددکاری و فوریت‌های مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر، پیش از این نیز موفق به انجام عملیات CPR در مکه و مدینه، هر کدام یک مورد، شده بودند.# 


 

مشاهده نظرات - 0 |

حاشیه های حضور حجاج ایرانی در عرفات

دوشنبه 16 آبان 1390 توسط: HAJJ

به گزارش لبیک به نقل از خبرآنلاین، حاشیه​هایی از صحرای عرفات را در زیر می خوانید:

  650اتوبوس مسئولیت انتقال 97هزار زائر ایرانی به صحرای عرفات را بر عهده داشتند.
- میانگین ساعت انتقال زائران ایرانی در طرح انتقال ترددی یک ساعت است.
- همسایگان حجاج ایرانی در صحرای عرفات کشور ترکیه و کشورهای آفریقایی غیرعربی هستند. در مناطقی نیز اتباع کشورهای جنوب شرق آسیا مانند اندونزی در غالب گروه​هایی پراکننده همسایه کاروان​های ایرانی هستند.
- حضور نیروهای پلیس و کمک های فوری عربستان در صحرای عرفات ملموس است.
- از روز گذشته چرخبال​هایی هر چند دقیقه در آسمان عرفات پرواز می​کنند. فرودگاه چرخبال​های مسقر در عرفات که به منظور خدمات پزشکی و امداد رسانی آماده شده است در ورودی منطقه حجاج ایرانی قرار دارد.
- صحرای عرفات برای پذیرایی از مسلمانان به بلوک های مختلف تقسیم بندی شده است

مشاهده نظرات - 0 |

متن كامل پيام رهبر معظم انقلاب به حجاج بيت الله‌الحرام ( هفت زبان)

دوشنبه 16 آبان 1390 توسط: HAJJ

متن كامل پيام مهم رهبر معظم انقلاب به هفت زبان در پايگاه اطلاع رساني حج در اختيار زائران بيت الله الحرام و عموم كاربران قرار گرفته است. اين زبان ها عبارتند از: فارسي ، عربي ، انگليسي ، اردو ، فرانسه ، تركي استانبولي و مالايو.
متن پیام

http://hajj.ir/hadjwebui/news/wfShowOpinion.aspx?id=56885:

مشاهده نظرات - 0 |

مراسم برائت از مشرکین

یکشنبه 15 آبان 1390 توسط: HAJJ

وحدت عملی مهم‌ترین نیاز جهان اسلام
حجاج بیت الله الحرام در پایان مراسم برائت از مشرکین امسال با صدور قطعنامه ای تاکید کردند که پرهیز از اختلاف و وحدت عملی مهم‌ترین نیاز جهان اسلام است.
برشهایی از قطعنامه :
- ما زائران بیت الله الحرام...مراتب تنفر و انزجار و برائت خود را از استکبار جهانی ... به ویژه آمریکای جنایتکار و صهیونیزم غاصب و هم پیمانان آن‌ها اعلام می‌داریم.- استعمار...به دنبال آن است تا ...قیام های مردمی اسلامی اخیر...را منحرف و سرکوب نماید، ما بیداری و مسئولیت شناسی رهبران، اندیشمندان و مردم در برابر این توطئه خطرناک ... را ضامن سلامت این حرکتهای مقدس می‌دانیم.- ما ضمن حمایت از حرکت انقلابی مردم مصر علیه سفارت رژیم صهیونیستی و باطل اعلام نمودن معاهده ننگین کمپ دیوید، از انقلابیون ... می‌خواهیم تا برای گسستن هرگونه پیوند با این رژیم جعلی اقدام نمایند.- ما هر گونه تلاش برای ایجاد شکاف در صفوف مسلمانان ... را محکوم نموده، عقلانیت، اعتدال، تقریب مذاهب اسلامی و وحدت عملی را مهم‌ترین نیاز اساسی جهان اسلام و مشارکت موثر در اداره جهان می‌دانیم.

مشاهده نظرات - 0 |

دیدار دبیر کمیسیون با رئیس پژوهشکده حج و زیارت

یکشنبه 15 آبان 1390 توسط: HAJJ

 برابر هماهنگی های انجام شده توسط امور تحقیق و پژوهش کمیسیون ،در مورخ 28/07/90 دبیر کمیسیون در قم با حجت الاسلام والمسلمین احمد عابدی رئیس پژوهشکده حج دیدار و گفتگو انجام دادند . در این دیدار ضمن آشنائی متقابل از فعالیت های کمیسیون و نهاد یاد شده، زمینه های انجام پژوهش های کاربردی در حیطه حج و حقوق انسانی از دیدگاه اسلام یا پیگیری دغدغه های مسلمین در حیطه حقوق بشر در خلال کنگره جهانی حج مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد پیشنهادات کمیسیون در این خصوص کتبا به پژوهشکده ارائه شود . در حاشیه این نشست دبیر کمیسیون و هماهنگ کننده امور اجرائی دفتر کمیسیون در قم از کتابخانه پژوهشکده مزبور نیز بازدید کردند تا همکاری های بین کتابخانه ای نیز در تعاملات آتی دو نهاد گنجانده شود .

مشاهده نظرات - 0 |

برای دفاع از حقوق زائران، سامانه‌ نظارتی حج راه‌اندازی شده است

یکشنبه 1 آبان 1390 توسط: HAJJ

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حج وابسته به بعثه مقام معظم رهبری، حسین مظفر در جمع خبرنگاران اعزامی به حج، از فعالیت سه بازرس در ستاد مدینه و هفت بازرس دیگر در مکه خبر داد و گفت: بازرسان ویژه علاوه‌بر این‌که برای بررسی مسایل کلان، مانند مسکن، امور حقوقی، مالی، حمل و نقل و تغذیه انتخاب شده‌اند و در ستادها نیز مسقر هستند

ادامه مطلب

http://www.hajnews.ir/View.aspx?qAiaBNB3XbdbKF5y+qfdmfhcl+mNAxETy/j6uRGyXE1Ej4MOqEQF+Q==

 

مشاهده نظرات - 0 |

هلال احمر ترکیه:5000قربانی برای کمک به مردم سومالی در طی عید قربان

یکشنبه 1 آبان 1390 توسط: HAJJ

مشاهده نظرات - 0 |

با نگاهي به وقايع سومالي، پاكستان و فلسطين شش همايش بين‌المللي در حج امسال برگزار مي‌شود

یکشنبه 24 مهر 1390 توسط: HAJJ

معاون بين‌الملل بعثه‌ي مقام معظم رهبري از برگزاري شش همايش بين‌المللي در موسم حج امسال خبر داد  
وي با بيان اين‌كه ارتباط با بعثه‌هاي كشورهاي اسلامي، قبل از شروع مراسم حج در قالب سفرهاي متقابل شروع شده است، گفت: در زمان برگزاري مراسم نيز اين ارتباط‌ها در قالب ديدار با مسؤولان بعثه‌هاي كشورهاي اسلامي ادامه پيدا مي‌كند، چون معتقديم حج جايگاه خوبي براي توجه به جامعه‌ي مسلمانان است.
باقري همچنين يادآور شد: مانند سال گذشته در اين همايش‌ها موضوع سيل پاكستان، قحطي سومالي كه امسال اتفاق افتاده است، مورد توجه قرار خواهد گرفت. ضمن اين‌كه مسئله‌ي فلسطين نيز به عنوان موضوع اصلي اين همايش‌ها و نشست‌ها مطرح است.


ادامه مطلب

http://C:\Documents and Settings\user\Desktop\jamalou\ISNA - 10-15-2011 - 90-7-23 - سرويس - حج و زيارت - شماره خبر 1869541.htm

مشاهده نظرات - 0 |

اعدام و قطع گردن با شمشير حكم عربستان براي حمل مواد مخدر؛

یکشنبه 24 مهر 1390 توسط: HAJJ

 سيدمحمدجواد رسولي در پاسخ به اين سوال که چرا از برخي زنان ايراني در فرودگاه‌هاي عربستان انگشت‌نگاري مي‌شود؟گفت:پس از پيگيري‌ها، ديگر انگشت‌نگاري از بانوان ايراني انجام نمي‌شود و اين کار براي مردان نيز به صورت موردي انجام مي‌شود

درادامه ایشان تاکيد کرد: براساس قانون جديد عربستان سعودي، براي کشف يک گرم مواد مخدر، حبس ابد و براي بالاي يک گرم، حکم اعدام و قطع گردن با شمشير صادر مي‌شود. .

ادامه مطلب

file:///C:/Documents%20and%20Settings/user/Desktop/jamalou/ISNA%20-%2010-14-2011%20-%2090-7-22%20-%20%D8%B3%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%B3%20-%20%D8%AD%D8%AC%20%D9%88%20%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20-%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%AE%D8%A8%D8%B1%201868906.htm

مشاهده نظرات - 0 |

رهبر انقلاب اسلامی : مسلمانان یک تن واحد هستند

دوشنبه 18 مهر 1390 توسط: HAJJ

رهبر معظم انقلاب در دیدار دست اندرکاران حج ؛

رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه مسلمانان یک تن واحد هستند، افزودند: حجاج ایرانی باید با چنین نگاه عمومی و جهانی در حج حضور یابند و تجربیات سی ساله خود در مبارزه با استکبار و معاندین را در اختیار ملتهای تازه انقلاب کرده، قرار دهند

ادامه مطلب:

http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=contentShow&id=8636 

مشاهده نظرات - 0 |